قرارداد بیزینس کوچینگ

  • خانه
  • قرارداد بیزینس کوچینگ

قرارداد بیزینس کوچینگ

ماده 1 ) طرفین قرارداد

این قرداد میان آقای علی ابوالحسنی  که در این قراداد کوچ نامیده میشود و آقا/خانم........................................که در این قرارداد مراجع نامیده می شود، منعقد گردید و به موجب آن کوچ متعهد می گردد به مراجع خدمات  بیزینس کوچینگی ارائه دهد تا او بتواند به اهداف ذکر شده در پیوست الف دست یافته و مشکالت و مسائل خود را برطرف سازد.

تعریف  بیزینس کوچینگ:  بیزینس کوچینگ رابطه ای مشارکت محور میان کوچ و مراجع است، فرآیند خالقانه ای که الهامبخش مراجع میشود و او را به سوی تفکری عمیق و قدرتمند درباره کسب و کارش سوق میدهد تا بتواند پتانسیل های فردی و حرفه ای پرسنل خود را در جهت تجارت خود به ارتقا دهد. جلسات بیزینس  کوچینگ باید به گونه ای طراحی شود که مراجع بتواند برای رشد و توسعه کسب و کار خود اهدافی مشخص کرده و برای رسیدن به این اهداف یک برنامه/استراتژی مناسب بنویسد و آن را به مرحله اجرا دربیاورد.


ماده 2) مدت زمان قرارداد

این قرار داد از تاریخ پیش پرداخت به مدت ....... ماه معتبر می باشد. طی این قرارداد  تعداد .........جلسه 90 دقیقه ای به صورته هر ...... هفته یکبار  بصورت [حضوری/آنلاین]  برگزار میگردد.

ماده 3) هزینه کل قرارداد

طبق توافقات انجام شده مبلغ ................................  ریال  معادل ......................................... تومان .

تبصره یک)شرایط پرداخت 50 درصد ، قبل از شروع قرارداد ، 50 درصد مابقی نیز  قبل از رسیدن به نیمه ی قرارداد به لحاظ زمانی.

تبصره دو)نحوه پرداخت بصورت نقدی می باشد.

تبصره سه)زمان پرداخت قبل از شروع جلسات بیزینس کوچینگ می باشد.

تبصره چهار)در صورت انصراف مراجع از جلسه، کل هزینه های جلسات برگزار نشده محاسبه شده و عودت داده خواهد شد.


ماده 4) تعهدات کوچ

  1. کوچ با تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیازمندی ها و مشکلات آنرا شناسایی می کند.
  2. کوچ به مراجع  کمک می کند که هدفگذاری درستی برای کسب و کار انجام دهد.
  3. کوچ به مراجع کمک می کند که برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به اهداف انجام دهد.
  4. کوچ در زمان اجرا در کنارمراجع بوده و کمک می کند که سریعتر، آسانتر و ارزانتر به اهداف تعیین شده برسد.


ماده 5) تعهدات مراجع

  1. مراجع تعهد می‌کند که حضور منظم در جلسات داشته باشد.
  2. مراجع به انجام کارهای استخراج شده بعد از هر جلسه و پیگیر بودن تا انجام آن متعهد می باشد.


ماده 6) محرمانگی

این رابطه کوچینگ، همانند تمامی اطلاعاتی (اسناد و صحبت هایی) که به عنوان بخشی از این رابطه کوچینگ مراجع با مربی خود در میان می گذارد، از طریق اصول محرمانه بودن دستورالعمل اخلاقی فدراسبیون جهانی کوچینگ ICF مشخص و محدود شده است. اگرچه، لطفا آگاه باشید که رابطه مربی و مراجع یک رابطه محرمانه از نظر قانونی نیست (مانند حرفه های پزشکی و قانونی) و افشای این رازها متوجه مجازات قانونی خاصی نیست. مربی متعهد می شود که بدون اجازه کتبی مراجع هیچ اطلاعاتی را از وی فاش نکند.  

اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتی نمیشوند که: (الف)ابتدا قبل از اینکه توسط مراجعه کننده مزین شود، توسط مربی به تصرف درآید؛ (ب)به طور معمول عموم مردم و یا در محل کار مراجعه کننده از آن باخبر باشند؛ (پ)از طریق شخص سومی به گوش مربی رسیده باشد، بدون ایجاد هیچ مشکل و خللی در کار شخص مراجعه کننده؛ (ت)به طورمستقل بدون مراجعه به هیچ یک از اطلاعات محرمانه مراجعه کننده توسط مربی به دست آمده باشد؛ (ث)مربی به طور قانونی از طریق دادگاه حقوقی و قضایی احضار شده باشد و از او توسط دادگاه خواسته شود که افشا کند؛ (ج)اگر مراجعه کننده رازی را برای مربی افشا کند و در نتیجه این افشا شدن راز، مربی به طور منطقی باور داشته باشد که احتمال خطر و آسیبی متوجه مراجعه کننده یا دیگران است؛ و (چ)کار غیر قانونی انجام داده باشد. مراجعه باید این را بداند که وظیفه اوست که مسائل و سوالات محرمانه را در زمان مناسب مطرح کند.


ماده 7) روش و سیاست های کنسل کردن


مراجع متعهد میشود که در صورت لزوم برای عدم برگزاری جلسه ای، 24 ساعت قبل از آن کوچ را مطلع کند، در غیر اینصورت آن جلسه انجام شده محسوب خواهد شد.


ماده 8)حل اختالف

چنانچه کوچ و مراجع در این قرارداد به مشکل بخورند، به نحوی که طرفین نتوانند آن را حل کنند، هر دوباید بکوشند تا با حسن نیت  مسئله را حل کنند. اگر مشکل حل نشد این دعوی به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) مفهوم الزم االجرا

کوچ و مراجع (یا جانشینهایشان) ملزم به اجرای این قرارداد می باشند. این قرارداد در دو نسخه که هر نسخه از آن حکم واحد را دارد، تهیه و به امضای طرفین قرارداد رسید.


امضای کوچ: علی ابوالحسنی                                                                             امضای مراجع:............................

تاریخ:............................                                                                                تاریخ:............................          پیوست الف) اهداف مراجع

1-....................

2-...................

3-....................


امضای کوچ: علی ابوالحسنی                                                                             امضای مراجع:............................

تاریخ:............................                                                                                تاریخ:............................          دانلود قرارداد بیزینس کوچینگ