بیزینس کوچینگ در اهواز

  • خانه
  • بیزینس کوچینگ در اهواز

با توجه به رقابتی شدنی اکثر کسب و کار ها ، حضور یک بیزینس کوچ در کنار مدیر آن کسب و کار به شدت احساس می شود. در فرآیند بیزینس کوچینگ با توجه به آیتم های آن کسب و کار و نیز آیتم های شخصیتی مدیر آن بیزینس، بعد از برنامه ریزی برای پلن مالی کلیه ی موارد در طی جلسات ماهانه و یا دو هفته یکبار بصورت حضوری و آنلاین  برنامه ریزی می شود.جلسات بیزینس کوچینگ اهواز بصورت حضوری بوده و جلسات در شهر های دیگر بصورت کوچینگ آنلاین و یا بصورت پروازی خواهد بود.

کلیه ی مدیران کلینیک های درمانی و مراکز مشاوره می توانند درخواست خود را برای جلسه ی مشاوره از طریق فرم تماس با ما و یا شماره تماس های مندرج در آن فرم ارائه کنند.


جلسات حضوری بیزینس کوچینگ با توجه به مسافت در شهر های دیگر استان خوزستان نیز امکان برگزاری دارد.

بیزینس کوچینگ ماهشهر

بیزینس کوچینگ آبادان

بیزینس کوچینگ دزفول

بیزینس کوچینگ شوشتر


بیزینس کوچ اهواز علی ابوالحسنی


عمده ی فعالیت بیزینس کوچینگ قابل ارایه برای کلینیک داندان پزشکی و مرکز مشاوره و درمانگاه های زیبایی و پوست و  مو می باشد. 


درخواست جلسه رایگان بیزینس کوچینگ